trang cá nhân của Lương Thị Liễu
Bé 1 tháng tuổi
Bé 2 tháng tuổi
Bé 5 tháng tuổi
Bé 7 tháng tuổi
Bé 8 tháng tuổi
Bé 9 tháng tuổi