trang cá nhân của Phạm Ngọc Ánh
Bé 4 tháng tuổi
Bé 1 tuổi
Bé 2 tuổi
Bé 2 tuổi - 2 tháng
Bé 2 tuổi - 3 tháng
Bé 2 tuổi - 4 tháng
Bé 2 tuổi - 5 tháng
Bé 2 tuổi - 6 tháng
Bé 2 tuổi - 9 tháng
Bé 2 tuổi - 11 tháng
Bé 3 tuổi
Bé 3 tuổi - 2 tháng
Bé 3 tuổi - 3 tháng
Bé 3 tuổi - 4 tháng
Bé 3 tuổi - 6 tháng
Bé 3 tuổi - 7 tháng
Bé 3 tuổi - 8 tháng
Bé 3 tuổi - 9 tháng
Bé 3 tuổi - 10 tháng
Bé 3 tuổi - 11 tháng
Bé 4 tuổi
Bé 4 tuổi - 1 tháng
Bé 4 tuổi – 4 tháng
Bé 4 tuổi – 6 tháng
Bé 4 tuổi – 7 tháng
Bé 4 tuổi – 9 tháng
Bé 5 tuổi - 5 tháng
Bé 5 tuổi - 6 tháng